برچسباعضای هیئت رئیسه ششمین دوره هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان آ.شرقی