جلسه اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]