جلسه هیات مدیره سازمانی نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی خرداد 98

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]