مجمع عمومی نظام صنفی رایانه ای کشور سال 98

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]