سلماس – کتبه خان تختی و قلعه کوراوغلی- گروه شرکتهای طلایه داران – سال 93

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]