جلسه کمیسیون آموزش سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردیبهشت 98

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]