جلسه کمسیون افتا نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]