جلسه هیات ریسه سازمان نظام صنفی استان آذربایجان شرقی با عضو شورای شهر تبریز

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]