جلسه اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان اذربایجان شرقی

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]