معرفی خلاصه کتاب

خلاصه کتاب: رهبران آخر از همه می خورند اثر سایمون سینک– قسمت هفتم ( ویدیویی)

رهبران آخر از همه عذا می خورند
رهبران آخر از همه عذا می خورند

رهبران آخر از همه می خورند اثر سایمون سینک – Leaders Eat Last By Simom Sinek

 

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید